Skip navigation
Відповідно до Конституції України кожен має право на житло. Громадянам України, які потребують соціального захисту, соціальне житло надається безоплатно.   Які терміни слід знати? Житловий фонд соціального призначення сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту. Соціальне житло – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк. Соціальний квартирний облік облік громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання.   Як формується фонд соціального призначення? Фонди формуються органами місцевого самоврядування шляхом:
 • будівництва нового житла;
 • реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків;
 • отримання житла, переданого в дар;
 • передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного безхазяйним, відумерлим;
 • передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках;
 • передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого коштом державного бюджету;
 • використання на договірних засадах приватного житлового фонду;
 • набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом.
Важливо! Передача до інших житлових фондів не допускається.   Що належить до житла з житлового фонду соціального призначення?
 • квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються у порядку черги;
 • жилі приміщення у соціальних гуртожитках, які надаються громадянам на час їхнього перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їхнього проживання.
  Довідково! Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. Кошти для формування житлового фонду соціального призначення із державного бюджету передбачаються щорічно Законом про Державний бюджет.   1 етап ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА   Хто має право взяття на соціальний квартирний облік? На облік можуть бути взяті  громадяни України: а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов; б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік із розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла у певному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством; в) внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано (знищено), або пошкоджено до стану, непридатного для проживання, внаслідок збройної агресії Російської Федерації.   Хто здійснює соціальний квартирний облік?
 • Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, а для внутрішньо переміщених осіб за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності.
  Який процес взяття на соціальний квартирний облік? Взяття на облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі:
 • письмової заяви;
 • копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім’ї;
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім’ї;
 • документів, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла (вичерпний перелік визначається органом місцевого самоврядування, який здійснює взяття на соціальний квартирний облік);
 • копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї (за наявності).
Важливо! Взяття на облік може здійснюватися за заявою осіб, уповноважених такими на основі письмової завіреної довіреності.   Важливо! Як підтвердження подання документів видається розписка із зазначенням їхнього переліку та дати отримання. Не пізніше 30 робочих днів приймається рішення про взяття на соціальний квартирний облік або про відмову у такому. Не пізніше 7 робочих днів направляється письмове повідомлення про прийняте рішення.   Чи доступні списки громадян, які претендують на отримання соціального житла? Так, списки в порядку загальної черги, першочергово або позачергово розміщуються окремо та підлягають оприлюдненню на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування.   Хто має право позачергового отримання соціального житла? Стаття 11 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” визначає вичерпний перелік осіб, які мають позачергове право, наприклад, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах, громадяни, житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції.   Хто має право першочергового отримання соціального житла? Стаття 11 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” визначає вичерпний перелік осіб, які мають першочергове право, наприклад, особи з інвалідністю I та II груп (зокрема й узяті на облік внутрішньо переміщені особи), сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, пенсіонери.   Які підстави для відмови у взятті на соціальний квартирний облік?
 • відсутність необхідних документів;
 • подання документів із виправленнями;
 • подання документів, які не підтверджують можливість визнання громадянина таким, що потребує надання соціального житла;
 • подання документів із заздалегідь неправдивою інформацією, що було встановлено органом, який приймає на соціальний квартирний облік.
Важливо! Рішення про відмову у взятті на соціальний квартирний облік повинне містити підстави відмови з обов’язковим посиланням на порушення та не пізніше 3 робочих днів від дня прийняття рішення надається (направляється) громадянину.   Які підстави зняття із соціального квартирного обліку?
 • подання за місцем обліку заяви про зняття з обліку;
 • втрата підстав, що дають право на отримання соціального житла (наприклад, скасування довідки переселенця);
 • виїзд на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 • одержання у встановленому порядку кредитів на будівництво чи придбання житла;
 • надання у встановленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;
 • виявлення у документах відомостей, які не відповідають дійсності, але стали підставою для прийняття на соціальний квартирний облік, а також неправомірних дій посадових осіб органу  при вирішенні питання про взяття на соціальний квартирний облік.
Важливо! Рішення про зняття приймається не пізніше 30 робочих днів від дня виявлення обставин та повідомляється протягом 30 робочих днів у письмовій формі з зазначенням причини зняття.   Важливо! Перебування громадянина на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови йому у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво й придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.   2 етап – НАДАННЯ ЖИТЛА З ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ТАКИМ ЖИТЛОМ   Житло з житлового фонду соціального призначення надається громадянам, які перебувають на соціальному квартирному обліку, у порядку черговості, з огляду на час взяття таких громадян на облік. Надання житла здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування та є підставою для укладення договору найму соціального житла. Не пізніше ніж протягом 7 робочих днів вам буде направлено повідомлення із запрошенням укласти договір найму соціального житла. Протягом 30 календарних днів з дати укладення договору найму має відбутися вселення.   Довідково!  Договір найму соціального житла угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк. Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування і наймачем (уповноваженою ним особою). Договір найму укладається відповідно до типового договору не пізніше ніж протягом 30 календарних днів із дати прийняття відповідного рішення та вноситься до реєстру договорів найму соціального житла. У договорі  мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем.   Права та обов’язки наймача жилого приміщення за договором найму соціального житла Наймач має право:
 • здійснювати обмін займаного житла з іншим наймачем житлового фонду соціального призначення за згодою власників цього житла;
 • вимагати належного утримання, надання комунальних послуг, обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями, якщо йому або члену його сім’ї, який проживає разом із ним, встановлено інвалідність;
 • на зменшення розміру плати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їхньої кількості або погіршення якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
 • отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги, користуватися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства;
 • інші права визначені у ст. 25 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.
Наймач зобов’язаний:
 • використовувати жиле приміщення за призначенням;
 • забезпечувати належне утримання і підтримувати належний стан;
 • здійснювати поточний ремонт жилого приміщення (якщо інше не встановлено договором);
 • не допускати руйнувань і зміни конструкцій, а також проведення робіт із перепланування соціального житла та переобладнання інженерних систем;
 • своєчасно вносити плату за житлово-комунальні послуги та користування жилим приміщенням у строки, встановлені договором або законодавством;
 • інформувати наймодавця у встановлений договором термін про зміну підстав, що дають право на одержання соціального житла за договором найму;
 • дотримуватися прав та інтересів сусідів;
 • інші обов’язки визначені у ст. 25 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.
  Важливо! У договорі найму соціального житла обов’язково зазначається вичерпний перелік підстав для припинення дії такого договору.   Яка плата за житло у житловому фонді соціального призначення? Плата складається з:
 • найму житла;
 • утримання жилих будинків та прибудинкових територій;
 • комунальних послуг.
Орган місцевого самоврядування встановлює розмір плати для кожного наймача індивідуально.   Які підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення?
 • надання або придбання іншого жилого приміщення;
 • підвищення доходів наймача до рівня, який дає змогу укласти договір найму іншого жилого приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;
 • подання недостовірних даних;
 • систематичне порушення правил користування жилими приміщеннями, зокрема й невнесення плати за житлово-комунальні послуги;
 • порушення умов договору після застосування заходів впливу;
 • інші підстави, встановлені законом.
  Важливо! Про бажання розірвати договір сторони повідомляють один одного. У разі, коли наймач відмовляється розірвати договір, наймодавець вимушений подати відповідний позов до суду, про що письмово попереджає наймача не пізніше ніж за місяць.   Які нормативно-правові акти регулюють?
 1. Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”.
 2. Закон України “Про внесення змін до Закону України ‘Про житловий фонд соціального призначення’ щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України ‘Про житловий фонд соціального призначення’”.

Завантажити інфографіку