Skip navigation

Аналіз судової практики зі зміни виборчої адреси здійснювався на основі рішень, взятих із Єдиного державного реєстру судових рішень

Пошук здійснювався у період ухвалення (постановлення) рішень від 01 липня 2020 року до 20 січня 2021 року за  критеріями, що включали назву та номер Постанови, назву процедури в першій, апеляційній та касаційній інстанціях. 

За цими критеріями знайдено 70 (сімдесят) рішень, що стосуються питання зміни виборчої адреси, зокрема про:

 • уточнення списку виборців та внесення до списку виборців; 
 • виключення з уточненого списку виборців;
 • визнання протиправною бездіяльність органів ведення Державного реєстру виборців (далі – ДРВ).

У 12 (дванадцяти) рішеннях судів першої інстанції позовні вимоги про уточнення списку виборців та включення до нього особи були задоволені з огляду на такі підстави:

Зазначені рішення були прийняті 3 (трьома) судами.

Детальніше: “Додаток 1. Рішення судів першої інстанції, якими було задоволено позовні вимоги”.

У 31 (тридцяти одному) рішенні судів першої інстанції не були задоволені позовні вимоги про уточнення списку виборців та включення до нього особи з огляду на такі підстави:

 • порушення порядку звернення із заявою про зміну виборчої адреси;
 • позивач/позивачка не надав/надала докази того, що не пізніше ніж на п’ятий день із дня початку виборчого процесу звернувся/звернулася до органу ведення Реєстру з заявою про зміну виборчої адреси;
 • відсутність поважних причин, які б свідчили про неможливість звернутися з такою заявою у вказані строки;
 • відсутність правових підстав поновлення строків звернення з заявою про зміну виборчої адреси.

Суди найчастіше застосовують сукупність підстав, а саме визначають, що вказана виборча адреса може бути тільки одна; заяву про зміну виборчої адреси у порядку, передбаченому ст. 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) і Постановою Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) “Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, позивач/позивачка не подавав/подавала, а орган, уповноважений на ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), не розглядав заяву із зазначеного питання; поважних причин, які свідчили б про неможливість звернутися з такою заявою, позивач/позивачка не навів/навела та не довів/довела; строк для звернення із зазначеною заявою минув 10 вересня 2020 р., а тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону на місцевих виборах не застосовується.

Також суди звертають увагу на те, що незнання вимог чинного законодавства, яке регламентує суспільні відносини в цій сфері, не є законодавчо визначеною підставою для зміни виборчої адреси виборця у судовому порядку поза передбаченими законом строками.

Зі свого боку суди в обґрунтування свого рішення застосовують положення Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України “Про узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів про зміну виборчої адреси та місця голосування, уточнення списків виборців, які виникли під час позачергових виборів Президента України та виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів”. Так, у ній зазначено, що суди обґрунтовано відмовляли у задоволенні позовних вимог щодо включення осіб до списку виборців у випадках, коли позивач вже був внесений до Реєстру за виборчою адресою і не звертався з проханням про зміну виборчої адреси відповідно до вимог ст. 20 Закону, оскільки задоволення позову може призвести до кратного включення позивача до списку виборців, що суперечитиме вимогам п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону “Про Державний реєстр виборців” щодо однократності включення виборця до списку виборців і тим самим порушуватиме права інших суб’єктів виборчого процесу на чесні вибори. Окрім того, визначено, що наявність позивача в Реєстрі за виборчою адресою є підставою для відмови в позові про включення до списку виборців за іншою адресою. Так, якщо суд отримав відповідь від органу ведення Реєстру про те, що виборець включений до списку виборців за виборчою адресою, то відповідно до норм Закону ця особа не може бути включена до списку виборців за іншою адресою, тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Детальніше: “Додаток 2. Рішення судів першої інстанції, якими було відмовлено у задоволенні позовних вимог”.

2 (дві) справи в зазначеному періоді розглядалися окружними адміністративними судами та стосувалися визнання протиправною бездіяльність відповідача, яка виявилася у неналежному застосуванні управлінської функції, протиправній бездіяльності, порушенні права на вибори і свободу пересування.

Позовні заяви залишено без розгляду у зв’язку з пропуском п’ятиденного строку звернення до суду.

Детальніше: “Додаток 3. Рішення судів у порядку адміністративного оскарження”.

У 8 (восьми) справах однією зі сторін (позивачем) прийнято рішення про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції. У всіх випадках апеляційну скаргу позивача, якому було відмовлено у внесенні до уточненого списку виборців, було залишено без задоволення. Суди обґрунтовували свою позицію з огляду на таке:

 • особа не подала заяву про зміну виборчої адреси у порядку, визначеному ст. 22 Закону;
 • особа не навела жодної поважної причини, яка свідчила б про неможливість звернутися з такою заявою у межах строку до 10 вересня 2020 р.;
 • тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси на місцевих виборах не застосовується.

Детальніше: “Додаток 4. Апеляційне оскарження”.

10 (десять) справ, що розглядалися судами першої та апеляційної інстанцій стосувалися виключення третіх осіб зі списку виборців за заявою виборця/виборців з обґрунтуванням того, що зміна виборчої адреси здійснювалася за фіктивними адресами, особи ніколи не проживали і не проживають за визначеними в заявах адресах. 

Лише в одній зі справ суд першої інстанції встановив, що “виключення третіх осіб з уточненого списку виборців в даному випадку буде відповідати досягненню легітимної мети забезпечення свободи волевиявлення дійсною громадою адміністративно-територіальної одиниці”. У 2 (двох) справах (№ 509/5299/20, № 509/5299/20) позови задоволено частково з огляду на те, що  “наявність лише запису про реєстрацію місця проживання без фактичного проживання особи за вказаною адресою не є підставою для встановлення належності громадянина до відповідної територіальної громади, а отже, не є підставою для включення у списки виборців за цією адресою”. Рішення були скасовано судом апеляційної інстанції. 

У задоволенні позовних вимог, зокрема й за результатами апеляційного оскарження, було відмовлено в усіх справах у зв’язку з таким:

 • позивач/позивачка не навів/навела обґрунтування, яким чином порушуються його/її права та інтереси саме як виборця наявною інформацією про змінені виборчі адреси третіх осіб. Вказане узгоджується з правовою позицією, викладеною у Постанові Верховного Суду;
 • відсутність законодавчо передбачених підстав, за наявності яких відділ ведення Реєстру зобов’язаний був відмовити у задоволенні заяв третіх осіб про зміну виборчої адреси;
 • Законом не визначено, який саме орган та при здійсненні яких саме передбачених законом повноважень може перевіряти фактичне місце проживання виборця, яке визначено самим виборцем у заяві, поданій до органу ведення Реєстру.  Відзначається, що ст. 22 Закону “Про Державний реєстр виборців” містить вичерпний перелік відомостей, які мають право надавати наведені органи, заклади, установи. Перевірка відомостей щодо складу сім’ї, виконання норм Житлового кодексу України та норм проживання,  як вимога зміни виборчої адреси законодавством не визначається;
 • виборча адреса виборця може бути і не пов’язана із зареєстрованим місцем проживання виборця відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. Чинне законодавство не містить застережень щодо граничної чисельності осіб, які можуть бути зареєстровані за певною адресою та не передбачає такої підстави відмови у реєстрації місця проживання чи її скасування, як невідповідність житлової площі нормі, встановленій ст. 47 ЖК України

Детальніше: “Додаток 5. Рішення судів про виключення зі списку виборців (об’єднані справи)”.

Таким чином, оцінюючи в цілому судову практику, що склалась в зазначений період, суди прийшли до висновку, що зміна виборчої адреси повинна здійснюватись в межах процедури визначеної ст. 22 Закону “Про Державний реєстр виборців” та Постановою ЦВК №88 “Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців” у строки визначені для звернення. Разом з тим, в судовому порядку не встановлено законодавчих підстав для виключення осіб зі списку виборців у зв’язку з можливим маніпулюванням та ймовірним впливом на результати виборів.